Skip to main content

Gwasanaeth newydd yw hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella

Cynllun Cymorth Costau Byw

Cyn i chi ddechrau, darllenwch ein datganiad preifatrwydd:

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, fodd bynnag byddwn yn croeswirio'r wybodaeth rydych yn ei darparu gyda gwybodaeth Treth y Cyngor arall sydd gennym amdanoch er mwyn atal hawliadau twyllodrus.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Beth sydd ei angen arnoch i gyflwyno'ch cais?

Cyn dechrau'r ffurflen gais hon, gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol:

  • Cyfeirnod eich cyfrif Treth y Cyngor - gellir dod o hyd i hwn ar y llythyr a anfonwyd atoch yn eich gwahodd i gofrestru neu ar eich bil Treth y Cyngor blynyddol.
  • Eich Rhif Yswiriant Gwladol - gellir dod o hyd i hwn ar unrhyw lythyrau budd-daliadau, slipiau cyflog neu lythyrau CThEM sydd gennych.
  • Cyfeiriad e-bost y gellir ei ddefnyddio i'ch diweddaru ynghylch eich cofrestriad a'ch taliad

    Os nad oes gennych Rif Yswiriant Gwladol ffoniwch ein tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ar 01792 636311 i drafod sut y byddwch yn cwblhau eich cofrestriad. Yr amserau agor yw dydd Llun - dydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc), 10am-3pm
  • Eich côd didoli a rhif eich cyfrif ar gyfer y cyfrif banc yr hoffech dderbyn y taliad iddo. Os nad oes gennych gyfrif banc byddwch yn gallu dewis dull arall o dalu, fodd bynnag gan fod trefniadau ar gyfer hyn yn dal i gael eu datblygu, disgwylir y bydd oedi o 4 wythnos o leiaf cyn i chi dderbyn y taliad. Darperir rhagor o fanylion ynghylch hyn i'ch cyfeiriad e-bost os ydych wedi dewis yr opsiwn hwn.

Mae'n cymryd tua 5 munud i gofrestru.

Dechrau nawr